Jednotlivé fáze

KRITÉRIA VÝBĚRU Z EVIDENCE ŽADATELŮ

 Je založena evidence žadatelů, ve které jsou uvedeny následující údaje:

• Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, kontakt na zájemce • Datum podání nebo přijetí žádosti do zařízení • Sociální naléhavost

Dále evidence bude obsahovat dokumentaci zájemce:

• Záznam ze sociálního šetření • Žádost o přijetí a vyjádření lékaře • Oznámení o odmítnutí zájemce z kapacitních důvodů a oznámení o zařazení do evidence žadatelů

O přijetí do zařízení bude brána v úvahu sociální naléhavost žadatele a v případě více naléhavých žádostí potom i datum podání/přijetí žádosti do evidence a postupně pak další kritéria (jako např. dostupnost pečovatelské služby, vztahy s rodinou apod.). Pokud zájemce do zařízení nástup odmítne a bude chtít nastoupit až později, bude vyhověno dalším zájemcům.

Akutní zájemci jsou upřednostňováni před ostatními zájemci.

O možnosti nástupu do zařízení je zájemce informován a je s ním sjednáno sociální jednání, které směřuje k podpisu Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

 PRAVIDLA PRO PRÁCI S AKUTNÍMI ZÁJEMCI NA UVOLNĚNÍ MÍSTA V DOMOVĚ

a) Akutním zájemcem se rozumí zájemce odmítnutý z důvodu naplněné kapacity, jehož tíživá životní situace vyžaduje okamžitou podporu naší sociální služby. b) Seznam akutních zájemců - jedná se o seznam přibližně 10 nejpotřebnějších zájemců o poskytování sociální služby, u kterých došlo k ověření potřebnosti, vzájemnému informování, vyjednávání osobních cílů a potřebné podpory a kteří i přes nemožnost okamžitého zahájení poskytování služeb projevili trvalý zájem o služby organizace. c) Aktualizace seznamu akutních zájemců – seznam je aktualizován na základě práce s akutními zájemci, která obnáší pravidelné informování o současném stavu a aktualizováním údajů ze strany zájemců. d) O zařazení nebo vyřazení a dále o pořadí zájemců v seznamu akutních zájemců rozhoduje tým pracovníků (složený ze sociálního pracovníka, vedoucí úseku přímé péče a ředitelky) na základě zjištěných informací získaných během jednání s žadatelem. e) V případě uvolnění kapacity vybírá tým pracovníků ze seznamu akutních zájemců vhodného zájemce. Pokud se v tomto seznamu nevyskytuje vhodný klient (pohlaví, nutnost doléčení, náhlá změna situace směřující k odložení nástupu apod.), tak následuje výběr z evidence žadatelů, kde je rozhodujícím kritériem sociální naléhavost a následně potom datum podání žádosti. f) Konečné rozhodnutí o zahájení spolupráce v rámci poskytování služeb (nástup do zařízení) je v kompetenci ředitelky zařízení a děje se formou podepsání smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

Pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o službu

Se zájemcem o službu můžeme odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, b) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Oznámení o nepřijetí:

• Písemné oznámení s uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. • Zájemci je poskytnuta možnost se k rozhodnutí vyjádřit. Pokud s odmítnutím nesouhlasí, je mu nabídnuto osobní jednání, na kterém jsou mu důvody odmítnutí vysvětleny. • Odmítnutí zájemci jsou evidováni, kopie rozhodnutí se zakládá k dokumentaci zájemce. • Odmítnutému zájemci je poskytnuto základní sociální poradenství, jsou mu nabídnuty jiné vhodné služby a jsou mu poskytnuty informace o jiném poskytovateli požadované služby.