Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Nabídka služeb

Dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se v domovech pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se dle § 37 a § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o poskytování těchto základních činností:

- základní sociální poradenství
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- dle § 36 zákona je poskytovatel sociální služby povinen zajistit osobám, kterým poskytuje pobytové služby, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče
- poskytování paliativní péče, doprovázení umírajících a péče o pozůstalé

Tyto činnosti jsou uživatelům poskytovány na základě uzavřené Smlouvy a individuálního plánu uživatele (dále IP). Každý uživatel má svého klíčového pracovníka.

Mapa potřeb - garantovaná nabídka služeb