Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Individuální plánování

Individuální plánování v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem

Individuální plánování je obecně upraveno zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdější předpisů. Zákon o sociálních službách hovoří o tom, že je povinností individuálně plánovat, ale už nám neříká jak: §88 písm. f) „plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců.“

Zahájením celého individuálního plánování nově příchozího uživatele je tzv. adaptační proces, který navazuje na sociální šetření probíhající po podání žádosti o umístění do Domova, a to v přirozeném prostředí zájemce, příp. např. v nemocničním zařízení, je-li tam momentálně umístěn.

Adaptační proces je obdobím, „kdy si nový uživatel zvyká na nové prostředí v Domově a sžívá se s ostatními uživateli Domova. Adaptační proces se na druhou stranu taktéž vztahuje na pracovníky Domova (zejména se to týká pracovníků úseku přímé obslužné péče a sociálního úseku), kteří se snaží vyjít v rámci možností Domova uživateli natolik vstříc, aby se navázalo na jeho dosavadní potřeby a zvyklosti a zároveň, aby uživatel nebyl „přepečováván“ anebo naopak, aby pomoc ze strany pracovníků Domova nebyla nedostatečná.“

Doba adaptačního procesu je individuální, zpravidla se však jedná o jeden měsíc. V tuto dobu věnuje personál uživateli zvýšenou pozornost. V průběhu tohoto času je uživatel také postupně seznámen s pracovníky domova, představit se mu přijde i jeho klíčový pracovník (KP), vysvětlí mu, co pojem klíčový pracovník znamená apod.

Na základě adaptačního procesu klíčový pracovník vytvoří tzv. plán podpory pravidelných a nepravidelných činností (tj. přehled aktivit, které využívá, míru podpory, kterou při jednotlivých aktivitách či úkonech uživatel potřebuje, časový rozvrh úkonů apod.). Klíčový pracovník neboli důvěrník, jak jej někteří uživatelé nazývají, má na starost 3 - 4 uživatele, které minimálně 1 za 14 dní navštěvuje k pravidelným individuálním rozhovorům na téma, na kterém se spolu domluví. Budují tak vzájemnou důvěru, KP zjišťuje, zda je v Domově uživatel s něčím nespokojený nebo naopak, co se mu zde líbí, zjišťuje přání a potřeby uživatele. Individuálním plánováním podporujeme a naplňujeme obecný cíl uživatele, jeho potřeby, přání a tužby.