Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Domácí řád

Domácí řád neboli pravidla vzájemného soužití v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem pro poskytování péče stanoví práva a povinnosti uživatelů a poskytovatele, rozsah a způsob poskytovaných služeb, a podmínky pro soužití uživatelů k dosažení cílů a poslání Domova. Sociální služba je poskytovatelem poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

V Článku 1 jsou stanovena práva a povinnosti uživatele i poskytovatele.

V Článku 2 jsou popsány základní činnosti domova pro seniory, kterými jsou:

  • základní sociální poradenství,
  • poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
  • oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
  • zdravotní péče.

V Článku 3 se Domácí řád zaměřuje na pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, její případné změny, jmenuje oprávněné osoby odpovědné za uzavírání smluv a dodatků.

Článek 4 se věnuje pravidlům úschovy peněžitých prostředků a drobných cenných věcí uživatele. Popisuje možnosti ukládání či vyzvednutí finančních prostředků do nebo z úschovy.

V Článku 5 je uživatel informován o možnosti výplaty důchodu prostřednictvím hromadného poukazu z České správy sociálního zabezpečení na účet zařízení.

V Článku 6 je popsán způsob úhrady za pobyt, kdy měsíční výše úhrady se skládá z 30 násobku denní výše úhrady za ubytování, stravu (cena potravin + režijní náklady), a z částky příspěvku na péči v přiznané výši. Uživateli po zaplacení úhrady musí zůstat alespoň 15% jeho měsíčního příjmu.

Další články popisují pravidla soužití, vycházky, návštěvy, pobyt uživatele mimo Domov, přijímání a odesílání poštovních zásilek, možnost volby zástupce uživatelů, přijímání a vyřizování stížností a připomínek, způsoby ukončení pobytu uživatele a závěrečná ustanovení.